พร้อมพัฒน์อะคาเดมี

ทักษะชีวิต

พร้อมเสริมทักษะชีวิต

“เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขในประเทศญี่ปุ่น”

ทักษะชีวิตคืออะไร ?

ทักษะชีวิตคืออะไร ?

หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง มีเป้าหมายและการวางแผนชีวิต จัดการตัวเองได้เมื่อเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ
มีแนวทางสร้างสัมพันธภาพที่ดี พัฒนาแนวคิดและทักษะที่จำเป็นกับการทำงาน และการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวและทำงานในต่างประเทศได้อย่างมีความสุข รวมทั้งต่อยอดพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืน

เรียนอะไรในทักษะชีวิต ?

ความเข้าใจตนเอง

สัมพันธภาพและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อการทำงานต่างประเทศ

วิธีคิดและการพัฒนาทักษะการทำงาน

Scroll to Top